окт. 212019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Д-р Едгар Бороу“, по четири обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03527-2019-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=939918&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939920&mode=view

1. Решение Time stamp: Oct 21 14:24:51 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Oct 21 14:25:08 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Oct 21 14:25:21 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Декларация 41-1-ППЗОП Time stamp: Oct 21 14:25:31 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. ЕЕДОП Time stamp: Oct 21 14:25:40 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол 1 Time stamp: Nov 20 15:05:52 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение за отваряне на ценови предложения Time stamp: Dec 3 14:25:26 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Dec 17 14:22:36 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Dec 17 14:22:45 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Dec 17 14:22:55 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Обобщен протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Dec 17 14:23:39 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Dec 17 14:23:48 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Симид Агро“ ЕООД Time stamp: Dec 18 15:03:23 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Стелит 1“ ЕООД Time stamp: Dec 18 15:03:35 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Feb 19 16:23:21 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Договор по ОП №1 Time stamp: Feb 19 16:22:03 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Възлагателно писмо по ОП №1 Time stamp: Feb 19 16:22:14 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

18. Договор по ОП №2 Time stamp: Feb 19 16:22:24 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

19. Възлагателно писмо по ОП №2 Time stamp: Feb 19 16:22:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

20. Договор по ОП №3 Time stamp: Feb 19 16:22:45 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

21. Възлагателно писмо по ОП №3 Time stamp: Feb 19 16:22:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

22. Договор по ОП №4Time stamp: Feb 19 16:23:07 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

23. Възлагателно писмо по ОП №4 Time stamp: Apr 8 12:09:26 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)