История

 
Визитка

ДГ „Д-р Едгар Бороу”, гр. Пловдив е представително за образователната ни система със своите педагогически практики и подходи, с материални ресурси, с взаимодействието с родителите – гарант и опора за реализиране на нашите педагогически намерения.

ДГ „Д-р Едгар Бороу” отваря врати на 04.11.1991 г. По това време район „Тракия” изпитва остра нужда от още едно детско заведение, тъй като това е кварталът с най-младото население в нашия древен град.
И така, след пресичане на две необходимости се появява нашето детско заведение.
Сградата на ДГ „Д-р Едгар Бороу” е изградена по типов проект за 200 деца от 2-7 години. Състои се от два корпуса – двуетажен – предназначен за две яслени групи и триетажен – за 6 предучилищни групи. Двата корпуса са свързани с топла връзка, където са поместени дирекция, административна служба, учителска стая, мед. кабинет с изолатор и просторен физкултурен салон, а в приземния етаж закрит плувен басейн, кухня и перално помещение.
Детското заведение разполага с двор, с площ 5410 кв.м. За всяка от групите е оформена площадка за игра на открито. В източната част на двора е изградено водно огледало и разнообразно озеленяване.
Децата се отглеждат и възпитават с много внимание и професионализъм от педагози с отлична квалификация и мед. сестри с дългогодишен опит.

За развиване на ранни заложби и дарби на децата, в детското заведение се предлагат следните допълни педагогически дейности, които не са дейност на детската градина:

бойни изкуства;
народни танци;
модерни танци/модерен балет;
английски език;
плуване;
футбол.

 

Нашата цел

Изграждане на хуманна, функционална, позитивна и иновационна образователна среда в детското заведение осигуряваща интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и  физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите и интересите му, полагайки основите за учене през целия живот, както при децата така и при служителите и осигуряване на равен достъп  за качествено предучилищно възпитание на всички деца.

Оптимизиране на структурата, функциите и методите на управление на детското заведение за утвърждаването му като социо?културен, възпитателен и методически център за осъществяване на многостранни инициативи.

Нашата мисия

„Детска градина на бъдещето- модерно, достъпно, качествено образование осигуряващо максимално развитие на личностния потенциал у всяко дете“

Нашата визия

Детското заведение – модерна, гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, център за творчество,  съмишленик и партньор на деца, родители и учители чрез:

– осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 1 до 7 годишна възраст;

– гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно – образователен процес в педагогическото взаимодействие;

– водене на постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа на родителите в името на децата.

ЦЕННОСТИ

1. Прилагане на  форми и методи за идентифициране и посрещане на различните потребности на децата,  даващи  възможност на всички, независимо от социалноикономическия им произход или лични обстоятелства, да развиват пълния си потенциал чрез учене през целия живот.

2. В основата на педагогическото взаимодействие е позитивното възпитание.

3. Обучението, подготовката и възпитанието на децата се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на образователната политика на детското заведение и общо културно-езиково пространство.Детската градина прилага принципите на приобщаващото образование, като отчита индивидуалните различия в образователните потребности на всяко дете  и се адаптират към тях, за да приобщи всички деца в обучението, културата и общността си.

4. Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, основаваща се на поддържащото образование – образование през целия живот.

5. Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството.