ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

Дейността по проекта е ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст. Във връзка с осъществяване целта на проекта е разработена специална методика за психологична и логопедична работа за деца в рискова група. Проекта е осъществен от 2013 г. – 2015 г.