ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

Проекта стартира м. януари 2016 г. и основната му цел е насочена към изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете за личностно развитие, както и неговата успешна реализация и социализация. Проектът цели по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения, за включващо обучение на деца със специални образователни потребности и на подкрепяща среда за включващо обучение и социално включване на деца с девиантно поведение.

Създаването на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст започна през 2013 г. в рамките на проект „Включващо обучение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Бяха изградени редица добри модели и практики, които ще бъдат продължени и надградени в рамките на настоящия проект.

По проекта работят логопед – Величка Алексиева и психолог – Иванка Янчелова.

 
[huge_it_gallery id=“2″]