Документи

 

pdf_icon
Стратегия за развитието на детска градина „Д-р Едгар Бороу“ за периода 2020 – 2025 г.

pdf_icon
Правилник за дейността на детската градина

pdf_icon
Годишен план за дейността

pdf_icon
Правилник за пропусквателния режим в детската градина

pdf_icon
Седмично разпределение – яслени групи

pdf_icon
Седмично разпределение – ДГ

pdf_icon
Дневен режим – ясли

pdf_icon
Дневен режим – ДГ

pdf_icon
Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ „Д-р Едгар Бороу“

pdf_icon
Програмна система

pdf_icon
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

pdf_icon
План за приобщаващо образование

pdf_icon
План за превенция на ранното напускане на деца от предучилищна възраст в ДГ „Д-р Едгар Бороу“ за учебната 2023-2024 г.

pdf_icon
Мерки за повишаване на качеството на образование, възпитание и социализация в ДГ „Д-р Едгар Броу“

pdf_icon
План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в ДГ „Д-р Едгар Броу“ за 2023-2024 г.

pdf_icon
Модел за работа със семейството и децата в периода на адаптация от семейна среда към ДГ

pdf_icon
Процедура за работа със сигнали за корупция, предложения и жалби на граждани в ДГ „Д-р Едгар Бороу“

pdf_icon
Вътрешни правила за извършване на дейности над ДОС

pdf_icon
План за дейността по Безопасност на Движението по Пътищата (БДП) в ДГ „Д-р Едгар Броу“ за 2023/2024 учебна година

Архив за учебната 2022-2023 г.
pdf_icon
Стратегия за развитието на детска градина „Д-р Едгар Бороу“ за периода 2020 – 2024 г.

pdf_icon
Правилник за дейността на детската градина

pdf_icon
Годишен комплексен план

pdf_icon
Правилник за пропусквателния режим в детската градина

pdf_icon
Седмично разпределение – яслени групи

pdf_icon
Седмично разпределение – ДГ

pdf_icon
Дневен режим – ясли

pdf_icon
Дневен режим – ДГ

pdf_icon
Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ „Д-р Едгар Бороу“

pdf_icon
Програмна система

pdf_icon
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

pdf_icon
План за приобщаващо образование

pdf_icon
План за превенция на ранното напускане на деца от предучилищна възраст в ДГ „Д-р Едгар Бороу“ за учебната 2022-2023 г.

pdf_icon
Мерки за повишаване на качеството на образование, възпитание и социализация в ДГ „Д-р Едгар Броу“

pdf_icon
Програма за насърчаване на грамотността в ДГ „Д-р Едгар Броу“

pdf_icon
Модел за работа със семейството и децата в периода на адаптация от семейна среда към ДГ

pdf_icon
Вътрешни правила за извършване на дейности над ДОС

pdf_icon
График за извършване на дейности над ДОС

pdf_icon
План за дейността по Безопасност на Движението по Пътищата (БДП) в ДГ „Д-р Едгар Броу“ за 2022/2023 учебна година

Архив за учебната 2021-2022 г.
pdf_icon
Стратегия за развитието на детска градина „Д-р Едгар Бороу“ за периода 2020 – 2024 г.

pdf_icon
Правилник за дейността на детската градина

pdf_icon
Анекс към правилника за дейността

pdf_icon
Годишен комплексен план

pdf_icon
Правилник за пропусквателния режим в детската градина

pdf_icon
Седмично разпределение

pdf_icon
Дневен режим

pdf_icon
Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ „Д-р Едгар Бороу“

pdf_icon
Програмна система

pdf_icon
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

pdf_icon
План за приобщаващо образование

pdf_icon
План за превенция на ранното напускане на деца от предучилищна възраст в ДГ „Д-р Едгар Бороу“ за учебната 2021-2022 г.

pdf_icon
Мерки за повишаване на качеството на образование, възпитание и социализация в ДГ „Д-р Едгар Броу“

pdf_icon
Модел за работа със семейството и децата в периода на адаптация от семейна среда към ДГ

pdf_icon
Вътрешни правила за извършване на дейности над ДОС

pdf_icon
План за дейността по Безопасност на Движението по Пътищата (БДП) в ДГ „Д-р Едгар Броу“ за 2021/2022 учебна година